Previous
  • hinh cty 1.jpg
Next

GIẢI PHÁP

Giải Pháp Cho Thiết Bị Thông Tin Liên Lạc Đường Bộ

Tổng đài điều hành qua line điện thoại

A/ Nếu đơn vị taxi có nhu cầu phát triển mở rộng thêm điểm thêm vùng phủ sóng và giảm chi phí nhân sự cho trạm tại địa điểm đó nhưng do khoảng cách xa và địa hình phức tạp không dùng chuyển tiếp sóng như giải pháp thứ 4 thì ta sử dụng thêm bộ kết nối line điện thoại để kết nối tín hiệu thu phát ở 2 đầu giữa tổng đài điều hành và bộ repeater VXR-8000 thông qua 2 đường line điện thoại (ở 2 đầu tổng đài điều hành và VXR-8000 mỗi đầu phải có 2 số điện thoại thông với nhau tổng cộng là 4 số điện thoại).